پرسنل مرکز فوریت های پزشکی

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی
 1 محمد بخشی  کارشناس پرستاری
مسئول فوریتهای پزشکی
 2  منوچهر شکری
 کارشناس پرستاری  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 3  آرش کهریزی
 کارشناس پرستاری   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 4  سیدمهدی رفیعی
کارشناس پرستاری   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 5  نادر کرمی
 کاردان هوشبری
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 6  محمدباقر ویسی مامو
 کاردان اتاق عمل
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 7  احسان ارباب پوری
کارشناس مدیریت امدادو سوانح
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 8  سجاد ماهیدشتی
کارشناس فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 9  یونس نظری
 کاردان فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 10  رضا نظری 
 کاردان فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 11  کامران آهوان
 کاردان فوریتهای پزشکی  تکنیسین فوریتهای پزشکی
12محمد چغامیرزایی  دیپلم بهیاری تکنیسین فوریتهای پزشکی 
 13پیام مظفری کاردان فوریتهای پزشکی  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 14پیمان مظفری کاردان فوریتهای پزشکی تکنیسین فوریتهای پزشکی 
 15سجادکرمی بهیار  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 16 امین شهبازیبهیارتکنیسین فوریتهای پزشکی 
17امین قربانی بهیارتکنیسین فوریتهای پزشکی 
18سعید رمضانی بهیارتکنیسین فوریتهای پزشکی 
19میثم چهری بهیار  تکنیسین فوریتهای پزشکی
20مقداد قربانی کاردان فوریتهای پزشکی  تکنیسین فوریتهای پزشکی
21 میلاد آهوان کاردان فوریتهای پزشکیتکنیسین فوریتهای پزشکی 
22معین احدی کارشناس فوریتهای پزشکیتکنیسین فوریتهای پزشکی 
23میلاد محمودی  کاردان فوریتهای پزشکیتکنیسین فوریتهای پزشکی 
24داریوش سعیدی  دیپلمراننده 

معرفی مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین

 مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین یا به عبارتی اورژانس پیش بیمارستانی 115 شامل چهارپایگاه شهری هرسین ،جاده ای بیستون،جاده ای چهر، جاده ای چشمه کبود می باشد که پایگاه شهری هرسین بعنوان مرکز پیام و ارتباطات مسئول هدایت سایر پایگاهها را برعهده دارد. 

پایگاه شهری هرسین در کنار بیمارستان شهدای هرسین مستقر شده که مستقیماً تحت نظارت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های استان بوده و در کل دارای پنج دستگاه بنز اسپیرینتر تیپ B و C که کلیه مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی با آمبولانس های بنز اسپیرینتر با کدهای 2213 H ، 2214 H ، 2215 Hو 2343 Hصورت می گیرد و کلاً دارای 24 نفر نیروی استخدام ( 5 نفر کارشناس پرستاری ، 1 نفر کاردان هوشبری ، 1 نفر کاردان اتاق عمل و 9 نفر کاردان فوریت های پزشکی و 5نفر بهیار ) می باشد. لازم به ذکر است که وظیفه خطیر پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بوده و این مهم توسط مرکز فوریت های پزشکی هرسین از موقع تأسیس بیمارستان (سال 1383) رعایت شده است.

پایگاه جاده ای بیستون در کنار مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیستون احداث گردیده که بیشترین خدمات را به بیماران ناشی از حوادث ترافیکی ارائه می دهد و با وجودی به دلیل نداشتن آمبولانس در مرکز بهداشتی درمانی بیستون ، اعزام بیماران را از این مرکز به بیمارستانهای سطح استان نیز به انجام می رساند . لازم به ذکر است با توجه به موقعیت استراتژیک پایگاه جاده ای بیستون این پایگاه از مهمترین پایگاههای سطح استان بوده که این مهم توسط مسئولین محترم بهداشت و درمان بارها مورد تأکید قرار گرفته است و پایگاه چهرو چشمه کبودنیز از پایگاهای تازه تاسیس بوده که پایگاه چهردر تیرماه ال 1395 افتتاح گردیدو پایگاه چشمه کبودکه در داخل رکزبهداشتی درمانی چشمه کبودمیباشد بدلیل نداشتن نیروو اعتبارات با وجود تکمیل بودن ساختمان فعلامورد بهره برداری قرارنگرفته است.


نمونه وظایف ومسئولیت ها
1- انجام کمک های اولیه پزشکی درمورد بیماران ومجروحان
2- کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون، نبض، تنفس و... وگزارش به پزشک اورژانس
3- گرفتن IVLINE (رگ باز)، گرفتنEKG (نوارقلب) ومخابره آن از طریق امکانات مخابراتی
4- انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتَABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان) شامل: دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی وانجام CPR در خصوص بیماران اورژانسی
5- رانندگی وسیله نقلیه ( آمبولانس) جهت رسیدن سریع به محل ماموریت وهمچنین حمل بیمار به مراکز درمانی
6- ایجاد امنیت خاطر در بیمار

7- ...