تماس با مرکز

((تماس با مرکز بهداشت شهرستان هرسین))

 

آدرس: استان کرمانشاه – شهرستان هرسین – بلوارشهدا –مرکز بهداشت شهرستان هرسین

تلفکس :  3225004 - 0832