نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

مهندس جهانگیر فلاحی

کارشناس مسئول واحدبهداشت حرفه ای

ستاد مرکز بهداشت شهرستان

مهندس علی قنبری

کارشناس بهداشت حرفه ای

ستاد مرکز بهداشت شهرستان

مهندس لقمان محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی بیستون

مهندس پروانه احمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی چهر

بهمن رضایی

کاردان بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی بیستون

ماندانا منزه

کاردان بهداشت حرفه ای

مراکز3و5شهری

مهندس سحر سوری

کارشناس بهداشت حرفه ای (طرحی)

ستاد مرکز بهداشت شهرستان ومراکز شهری