سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین

  

 
دکتر حمزه ای

 

نام ونام خانوادگی: دکتر سعید حمزه ای

سمت: سرپرست شبکه بهدشت ودرمان شهرستان هرسین

مدرک تحصیلی:
متخصص داخلی


 

معاونین شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین

معاونت امور بهداشتی:

نام ونام خانوادگی: علی جمشیدی

مدرک تحصیلی:  کارشناس بهداشت محیط

سمت : معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین

 

 جمشیدی

 

  

 

 

 

 


 معاونت امور درمان :

 نام ونام خانوادگی: دکتر سعید حمزه ای

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

سمت : رئیس بیمارستان شهدای  هرسین

 

دکتر حمزه ای

ارتباط مستقیم با دکتر ایوب فرجی - سرپرست شبکه


اهداف مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین

مدیریت شبکه بهداشت و درمان هرسین با ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و افزایش بهره وری به منظور استفاده از منابع موجود اعم از نيروی انسانی ، تجهیزات و امکانات شهرستان هرسین تلاش می کند تا سطح سلامت جامعه ترقی یابد . در این راستا با عنایت به دو اصل مهم عدالت محوری و مشتری مداری و با توجه به موقعیت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت این منطقه تمامی امکانات را در جهت بهره مندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی با تعامل بخش خصوصی و دولتی هدایت می نماید . شبکه بهداشت و درمان هرسین تلاش دارد اقدامات و عملیات خود را به نحوی سازمان دهد که بتواند با تبعین وضع موجود ، محدودیت منابع ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها ، امکانات و تهدیدها آینده بهداشت و درمان هرسین را مطابق مقررات دانشگاه طراحی کند . بدون شک شناخت شرایط سالهای آتی و تغییرات وسیع و گسترده آن فقط از تجزیه و تحلیل خیل عظیم اطلاعات در زمینه متغیرهای موثر در تصمیم گیری ها امکان پذیر است . در این خصوص با حرمت نهادن به شرافت انسانی شهروندان از طریق زیرفعالیت های خود را ارائه می نماید .
1- اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان
2- اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در شهرستان بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده
3- هماهنگی و ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و وزارت متبوع در چهارچوب مقرر
4- هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه
5- هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای بهبود اهداف کلی دولت ، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان
6- نظارت و ارزشیابی واحدهای تابعه ، باهدف ارتقاء کیفیت خدمات تعریف شده در واحدهای درون بخشی و بیرون بخشی
7- نظارت و ارتقاء کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی
8- نظارت وارتقاء کیفیت خدمات واحدهای آزمایشگاهها و داروخانه های دولتی و خصوصی
9- نظارت و کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش
10- بهبود فرآیند رسیدگی به اسناد پزشکی و اعمال تعرفهای با هدف افزایش درآمد دانشگاه و کاهش کسورات درمانی
11- نظارت منظم بر تامین و توزیع دارو ، مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان
13- تامین منابع ( انسانی – مالی و تجهیزاتی ) مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر بهره برداری بهتر از آنها و آموزش مداوم نیروی انسانی بعنون رکن ارائه خدمات
14- توسعه خدمات بهداشت مدارس – بهداشت خانواده – بهداشت محیط و ..... ازطریق جذب مربی بهداشت در کلیه مدارس ، کارشناس بهداشت محیط در مرکز درمانی و ....
.15 – تداوم فعالیت کمیته نیازسنجی بهداشت و درمان شهرستان و هدایت متقاضیان راه اندازی مطب ، درمانگاه و آزمایشگاه و داروخانه و رادیولوژی به مناطق نیاز مند و خوداری از ایجاد تراکم در مناطق مرکزی شهر