برنامه سلامت کودکان

 

مسئول برنامه: شمسی نجفی

 

رسالت برنامه:

برنامه کودکان جزء اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده و هدف آن تامین-حفظ و ارتقاء سلامت کودکان-کاهش بار بیماریهاو میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه از طریق ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی که شامل اجزای زیر می باشد:

1-مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی اطفال (مانا)

2--مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم(WCC)

3-ترویج تغذیه با شیر مادر

هدف برنامه:

ü        کودکان زیر 8 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی

v       جمعیت کودکان زیر 8سال به پیوست می باشد.

بیمارستان شهدای هرسین از سال 78 لوح بیمارستان دوستدار کودک را به دلیل اجرای برنامه شیر مادر بر اساس سیاستهای وزارتخانه دریافت کرد که سالیانه از طرف واحد بهداشت خانواده مورد پایش و ارزشیابی  بر اساس چک لیستهای مدون قرار میگیرد که تقریبا" 40/0 امتیاز سالیانه بیمارستان به این امر اختصاص می یابد. 

بـرنامه مانـا :

برنامه مانا از سال 80 بطور فعال در منطقه اجرا می شود. برنامه کودک سالم نیز از بهمن 86 در شهرستان در حال اجراست.

IMES در زمینه برنامه کودکان

منطقه

درصد پوشش خدمات مراقبت دوران کودکی

درصد حداقل 7 بار مراقبت کودک زیر یک سال

هرسین

5/99

-

100

6/94

استان

5/99

-

4/78

6/78

مطابق جدول فوق مراقبت کودکان 3-2 ساله و 2 ساله از متوسط استانی بالاتر است ولی نیازمند انجام آموزش بیشتر در این زمینه می باشد .

منطـقه

درصد انجام اقدام درمانی برای کودک بیمار در یکی از واحدهای دولتی یا خصوصی

درصد معاینات اندازه گیری ،وزن ، درجه حرارت کودک بیمار

درصد آشنایی مادر با نشانه های خطر

درصد آگاهی از روش پیشگیری از کم آبی

درصد استفاده از پستانک

درصد استفاده شیشه شیر برای تغذیه در 24 ساعت گذشته

هرسین

7/94

1/23

5/42

4/59

7/98

8/15

استان

3/93

5/26

4/49

4/56

4/19

4/33

مطابق جدول فوق در زمینه مواردی نظیر درصد معاینات به اندازه گیری در جه حرارت نیاز به ارتقاء دارد و در سایر زمینه ها نیاز به آموزش به مادران دارد .

توزیع فراوانی علل قطع شیردهی :

 

منطقه

میانگین سن قطع شیردهی(بر حسب ماه )

شیر برای تغذیه کافی نبوده

کودک پستان را نمی گرفته

به دلیل بیماری یا مصرف دارو در مادر

به دلیل بیماری کودک

به نظر مادر شیردهی تا آن زمان کافی بوده است

مادر مجبور بوده سر کار برود

سایر موارد

هرسین

8 ماه

2/52

13

7/8

3/4

13

0

4/17

استان

4/10

8/54

6/22

7/9

0

7/9

1/16

4/19

 

 

 

بررسی موارد مرگ نوزادان :

منطقه

85

86

شهر

25/6

5/2

روستا

8/14

4/15

شهرستان

56/10

4/15

بررسی موارد مرگ کودکان یکساله :

منطقه

85

86

شهر

8/7

2/3

روستا

3/17

52/16

شهرستان

2/12

52/16

بررسی موارد مرگ زیر 5 سال

منطقه

85

86

شهر

1/12

7/4

روستا

7/18

5/16

شهرستان

08/16

52/16

بررسی مرگ نوزاد نشان می دهد در طی سال 86 بیشترین مرگ نوزاد به دلیل نارسی می باشد که 5/12 درصد موارد در روستا و 20 درصد موارد در شهر را شامل می شود .

در روستا 60 درصد موارد دختر و در شهر نسبت دختر وپسر مساوی است . که 20 درصد از مادران شهری بالای 35 سال و 75 درصد مادران در روستا 35-20 ساله هستند .

بررسی موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه :

1 مورد مرگ 59-1 ماهه مشاهده شد که به دلیل دهیدراتاسیون در بیمارستان شهدای هرسین فوت نمود بعد از تجزیه و تحلیل موارد فوق درصد مرگ ومیر نوزادان نسبت به سال 85 افزایش یافته که علت آن مرگ 2 مورد نوزاد دوقلویی بوده است و همچنین نامطلوب بودن کیفیت مراقبت مادران باردار نیازمند پیگیری مادران و افزایش کیفیت این مراقبتها  ا ست .

اهداف اختصاصی تعیین شده در برنامه عملیاتی :

1-       افزایش درصد پوشش مراقبت کودکان زیر 6 سال

2-       افزایش درصد مراقبت کودکان بهبود یافته از بیماری

3-       کاهش درصد سوء تغذیه

4-       بالا بردن درصد کودکان بهبود یافته اختلال رشدی

5-       افزایش میانگین سن قطع شیردهی

6-       افزایش تغذیه با شیر مادر تا سن 2 سالگی

 

منطقه

میانگین سن قطع شیردهی(بر حسب ماه )

شیر برای تغذیه کافی نبوده

کودک پستان را نمی گرفته

به دلیل بیماری یا مصرف دارو در مادر

به دلیل بیماری کودک

به نظر مادر شیردهی تا آن زمان کافی بوده است

مادر مجبور بوده سر کار برود

سایر موارد

هرسین

8 ماه

2/52

13

7/8

3/4

13

0

4/17

استان

4/10

8/54

6/22

7/9

0

7/9

1/16

4/19

که بیشترین درصد مربوط به اینست که مادر معتقد است شیرش برای تغذیه کودک کافی نبوده است که بیانگر پایین بودن اطلاعات مادر است و نیازمند آموزش به مادر است.