بهورزی

 

                  آشنایی با پرسنل مرکز آموزش بهورزی شهرستان هرسین

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

1

حمیده قربانی

کارشناس  ارشد تکنولوژی آموزشی‌

مدیر مرکز آموزش بهورزی

 

2

یوسف کاوه

کارشناس بهداشت محیط

مربی بهداشت محیط

3

زهرا حدادیان

کارشناس مامایی

مربی بهداشت خانواده

 

4

مجید کریمی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

مربی مبارزه با بیماریها

  

شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی

 

الف – پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول

گسترش مر کز بهداشت شهرستان، رییس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئول کار گزینی مرکز بهداشت شهرستان به

 منظور:

1-تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2-بررسی پستهای بلا تصدی بهورزی

3-اعلام نیاز و تعیین اولویتها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر و خانه بهداشت و جلب همکاری مردم ، شوراهای اسلامی، معتمدان

محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5-بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خد مات بهداشتی در مانی و تو جیه

ارزش این خد مات

6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بو می در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه

بهداشت مراکز بهداشتی در مانی اماکن عمومی و غیره.

7-جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داواطلبان تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه

آزمون

8- تایید بو می بودن و محل سکونت داوطلبان

9-بر گزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتراز بین داوطلبان بومی هر محل ومعرفی آنان به هسته

گزینش

10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده در مرکز آموزشی بهورزی

11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکزصورت می گیرد.

سایر وظا یف مرکز آموزش بهورزی:

*تامین امکا نا ت رفاهی دانش آموزان (طبق آئین نامه)

*اجرای برنامه های آموزش نظری- عملی وکار آموزی و ترتیب حضور فعال ومستمر مربیان درکلیه مراحل آموزشی

* برگزاری آزمونهای پایان هر پایه ومشارکت در آزمو ن نهایی

*  برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماماروستا (طبق آیین نامه ماما روستا )

* برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما (طبق آیین نامه بهورز ماما )

*تدوین طرح درس رو زانه و کلی و چک لیست های آموزشی

* برگزاری امتحانات هر پایه در طو ل دوره آموزش

*تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

*بر پایی اردوهای علمی ، فر هنگی،تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مر بیان

*اجرای آموزش عملی و کار آموزی کمکهای اولیه و.....در بیمارستان

*همکاری با فصلنامه بهورز ،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز

 سنجی کار کنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

*تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

*طراحی و برنامه ریزی و اجرای بر نامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

* تشکیل کمیته آموزش شهرستان متشکل از( رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیرمرکز آموزش بهورزی )دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزی می باشد.

*شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر

رده ها

*بر نامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده

*برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.

*مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

*مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

*مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کار آموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها

*مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها

*برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

*انتخاب بهورز و مربی نمونه

*تشکیل شورای بهورزی

*حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

*مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

*نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه

*ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

*مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

*همکاری با مرکز بهداشت در راه ا ندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

* تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

*مشارکت در امور اداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه،ارتقا ء شغلی،تغییر عنوان و ....)

*پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

*تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری

*مشارکت در کمیته نقل و انتقا لات (به ویژه بهورزان)

شرح وظایف مدیر و مربیان مرکز آموزش بهورزی

 

 

شرح وظایف مدیر مرکز آموزش بهورزی

 

·       سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

·       تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

·       همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

·       ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

·       تشکیل کمیته پذیرش بهورز

·       برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن

·       نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه ، کلی ، چک لیست آموزشی

·       مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی ، کار آموزی

·       نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری

·       تنظیم صورتجلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی استان

·       فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اموزش نظری – عملی و کار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

·       پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

·       تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حد اقل ماهی یک بار

·       برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحان نهایی

·       نظارت بر رفتار و انضباط دانش اموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

·       نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان ، ارزشیابی سالانه آنان و برنامه ارتقاء شغلی

·       مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان

·       برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی

·       برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز اموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی شهرستان

·       تحلیل نتایج و ارائه طرح های مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

·       نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسایی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی

·       مشارکت در جلسات و ارائه نظرات تخصصی

·       همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های باز آموزی ، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت

·       همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

·       برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

·       پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

·       مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

·       پیگیری تامین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای آموزشی

·       تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت

·       گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات

·       رابط فصلنامه بهورز و یا نظارت بر عملکرد را بط فصلنامه

·       شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

·       برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش ماما روستا و بهورز ماما

 

شرح وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:

 

·        مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی

·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

·        تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران

·        ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر

·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش اموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان

·        طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری ، عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان

·        تصحیح اوراق امتحانات همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش اموز و معدل گیری

·        حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره ......

·        همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

·        شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

·        نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

·        مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

·        همکاری در تنظیم مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد

·        مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی نظری ، عملی و بازدید از عرصه

·        همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان

·        برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیرو ها با هماهنگی واحد های مختلف مرکز بهداشت

·        همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

·        حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان

·        همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان

·        مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی دانش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی

·        برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

·        کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس

·        تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده ، ارائه نتایج به مدیر مرکز

·        همکاری با مدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

·        تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها

·        همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه

·        همکاری با واحد ها در برگزاری سمینار ها و کارگاه های مختلف آموزشی

·        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی تیم سلامت

·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان

·        مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی

·        برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری نیاز سنجی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت و ارایه راهکار های اصلاحی در این زمینه

·        تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی درمانی

·        تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

·        همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش

·        همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل ودانش آموز

·        مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانی

·        همکاری درتامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاس های آموزشی

·        شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

·        نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان

·        معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده

·         مشارکت در اجرای برنامه ادغام یافته در سیستم

·        استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحد های مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز

·        همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما

·        همکاری در اجرای برنامه آموزش ماما روستا

·        انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز