توانمند سازی کارکنان در خصوص برنامه های عمومی و تخصص آموزش سلامت

1- نیاز سنجی و اولویت بندی نیازهای آموزشی بهورزان و پرسنل رده میانی در زمینه موضوعات عمومی و تخصصی آموزش سلامت
2- آموزش بهورزان شهرستان هرسین در خصوص برنامه ریزی در آموزش سلامت
3- آموزش رابطان سلامت در خصوص برنامه ریزی در آموزش سلامت
4- آموزش کارشناسان ستادی و رابطان سلامت در خصوص ارزشیابی و مدیریت برنامه های آموزش سلامت
5- برگزاری کارگاه نیاز سنجی در برنامه های آموزش سلامت جهت کارشناسان و رابطان سلامت درون بخشی در مرکز بهداشت هرسین

عناوین جلسات آموزشی پیش بینی شده مرکز بهداشت شهرستان هرسین در سال 1387

تعداد دوره

زمان برگزاری

گروه هدف

واحد ارائه کننده

عنوان جلسه

2 دوره

سه ماهه اول

بهورز – رده میانی و پزشک

بهداشت خانواده

مانا

 

"

 

"

 

"

 

"

دستور العمل تنظیم خانواده

1 دوره

 

"

رابطین مدارس

بهداشت مدارس

جلسه آموزشی چک لیست جدید مدارس

2 دوره

 

"

صنوف (آرایشگران )

بهداشت محیط

بهداشت فردی و ابزار کار

1 دوره

 

"

بهورز – رده میانی

آمار

نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارش آمار حیاتی

2 دوره

"

"       -      "

بیماریها

کم کاری مادر زادی تیروئید

2 دوره

"

"       -      "

"

بیماریهای قلبی عروقی

"

سه ماهه دوم

"       -      "

"

التور

2 دوره

 

"

"       -      "     - پزشکان

بهداشت خانواده

سرطان پستان

2 دوره

"

"       -      "

بهداشت خانواده

مشاوره تنظیم خانواده

"

"

صنوف (آرایشگران )

محیط

هپاتیت 0ب

"

"

بهورز – رده میانی

بیماریها

ایدز

1 دوره

"

"        -     "

"

تب مالت و هاری

2 دوره

سه ماهه سوم

"        -     "

بهداشت خانواده

سالمندان

1 دوره

"

"       -      "

بهداشت مدارس

معاینات غربلگری دانش آموزان

2 دوره

"

بهورز – رده میانی

بهداشت خانواده

شاخصهای تنظیم خانواده

1 دوره

"

"     -       "

"

بیماریهای زنان – پاپ اسمیر

2 دوره

سه ماهه چهارم

بهورز – رده میانی - پزشک

مبارزه با بیماریها

آنفلوانزای پرندگان

1 دوره

"

"       -      "

"

واکسیناسیون و عوارض واکسیناسیون

1دوره

"

رده میانی محیط و حرفه ای

بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی

 

عناو