تماس با مرکز

((تماس با مرکز بهداشت شهرستان هرسین))

آدرس: استان کرمانشاه – شهرستان هرسین – بلوارشهدا –مرکز بهداشت شهرستان هرسین

تلفکس : 08345121141