نقشه سایت

صفحه اصلی

تحول اداری

معرفی شهرستان

معرفی شبکه

ریاست و معاونین

امور اداری

آشنایی با واحد امور اداری

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

اطلاعات و ارتباطات

مرکز بهداشت

ریاست

معرفی

واحد آمار و فناوری اطلاعات

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات جمعیتی

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

تماس با مرکز بهداشت

نظرسنجی و پیشنهادات

پیوندها

واحد آموزش سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

توانمندسازی کارکنان و کارشناسان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحدها

نظرسنجی و پیشنهادات

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

جمعیت و تنظیم خانواده

بهبود تغذیه جامعه

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر

بهداشت روان

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

اطلاعات و ارتباطات

برنامه های استراتژیک

برنامه های عملیاتی

نظام هماهنگی گزارش دهی بیماریها

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

کارگاهها وشاغلین تحت پوشش

معاینات ادواری شاغلین

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان

پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

بهداشت محیط مدارس

واکسیناسیون دانش آموزان

ارائه خدمات حمایتی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش دهی ، محاسبه وارائه شاخص ها

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های آموزشی

پایش ونظارت

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش سالیانه خرید داروئی

انبار گردانی سالیانه

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

بیمارستان

مرکز فوریت های پزشکی

مـــرکز آموزش بهورزی

معرفی مرکز

فعالیت ها و برنامه ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

مطالب آموزشی

تماس با مرکز

آموزش و فرهنگ سازی سلامت

آنفلوآنزای خوکی ( H1N1 )

تالار گفتگو

نقشه سایت