تماس با واحد بیماریها

آدرس : هرسین ، بلوار شهدا، ستاد مرکز بهداشت شهرستان ، واحد مبارزه با بیماریها
تلفن: 3224899-0832