کارشناس مسئول: عبدالرضا علیزاده

 

واحد گسترش شبکه یکی از واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان هرسین است که وظایف زیر را برعهده دارد:

تنظیم برنامه عملیاتی سالانه
واگذاری

واگذاری بر اساس ماده 88
- پایگاه بهداشتی شماره 3
- ÷ایگاه بهداشتی شماره 5


پایش ونظارت
هماهنگی در اجرای برنامه پایش ونظارت خدمات واگذار شده
شرکت در برنامه پایش گروهی
انجام پایشهای اختصاصی
هماهنگی و اجرای پایش از واحدهای مجری برنامه بیمه روستایی

طرح گسترش
باز نگری طرحهای گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی
اصلاح اطلاعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش
اصلاح اطلاعات تجهیزاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش
اصلاح اطلاعات زیج حیاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش
اصلاح اطلاعات پرسنلی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش
اصلاح اطلاعات عمومی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش
هماهنگی با واحدهای ستادی جهت تامین فرمهای مورد نیاز
درخواست صدور مجوز چاپ از معاونت بهداشتی جهت فرمها
پیگیری جهت تامین فرمهای مورد نیاز واحدها
انجام مکاتبات مربوطه با شهرداری ها درخصوص کاربری زمین های بهداشتی درمانی

بیمه روستایی
هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه
جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی
تشکیل کمیته اجرائی بیمه روستایی
تهیه لیست پرداختی پزشکان بر اساس دستورالعمل
هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امور مربوطه

نیروی انسانی
جمع بندی ، پیگیری ،تامین وتوزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش با هماهنگی واحد های ستادی
برآورد نیروی انسانی کلیه واحدها در قالب دستورالعمل مربوطه
درخواست نیروی انسانی مورد نیاز بصورت فصلی و موردی


تجهیزات
نیاز سنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه هر 6 ماه یکبار
درخواست مجوز خرید تجهیزات از معاونت بهداشتی
نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده
تایید درخواستهای ارسالی از واحدهای تابعه و پیگیری تا وصول اقلام به واحدها
تشکیل کمیته بمنظور برآورد قیمت تجهیزات مراکز واگذاری
اسقاط سازی تجهیزات با هماهنگی واحد اموال
هماهنگی جهت تعمیرات تجهیزات