شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

برنامه ریزی:

  1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

  2- تدوین برنامه استراتژیک واحد

  3-تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف

  4- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

 

  سازماندهی :

5- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه

6- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و.....) .

  نظارت و پایش :

- 7   نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .

  8- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .

9- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و .... )

 10- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار

  هدایت و رهبری

  11- هدایت برنامه استراتژیک واحد

  12- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.

  13- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.

  14 -همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی ومقطعی.

  15-بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.

17- ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز به مراکز تابعه.

 

 

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

1- شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌

2- همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش

3- بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.

4- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.

5- بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار.

6- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان)

7- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی.

8- جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه.

9- تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.

10-  معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.

11- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.

12-  نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.

13-  هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه.

14- همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها.

15- پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر.

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه‌ای مستقر در مراکز بهداشتی و درمانی 

1-  شناسائی وجمع‌‌آوری اطلاعات و آمار لازم از مشاغل بخش‌های : صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات

 مرکزتحت پوشش .

2- همکاری در انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط ‌ کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صاحبان مشاغل در شاخه صنعت ، معادن ، کشاورزی و خدمات و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای ذیربط .

3- ارائه راهکار جهت انجام اقدامات لازم به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

4- پیگیری عملیات اجرائی در زمینه پیشگیری ، بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت‌ها ی ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار .

5- نظارت بر نحوه کار ایستگاههای بهگر در کارخانجات مناطق تحت پوشش.(کارگاه‌های با بعد کارگری زیر 50 نفر(

6- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای واجد شرایط.

7- برنامه ریزی جهت اجرای فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

8- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ، ملی و مقطعی .

9-  جلب مشارکتهای درون بخشی و بین بخشی در پیشبرد اهداف بهداشت حرفه‌ای در مرکز تحت پوشش .

10- جمع‌‌آوری و ارسال به موقع آمار فعا لیتهای بهداشت حرفه‌ای مطابق فرمهای مربوطه از مرکز تحت پوشش به ستاد .

11- بازدید و پیگیری مستمر از کارگاهها و کارخانجات با بعد کارگری زیر 50 نفرتحت پوشش مرکز .

13- رسیدگی به شکوائیه ‌ های وا صله در زمینه مسائل بهداشت حرفه‌ای .

14-  اجرای برنامه های آموزشی ( شاغلین- مدیران- کارآموزان و ....) با همکاری سایر واحدهای مرکز.

 

شرح وظایف کاردان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی

1- همکاری با کارشناس بهداشت حرفه‌ای در شناسایی عوامل مهم زیان‌آور محیط کار .

2- همکاری در تشخیص روش‌ها ی اولیه وفرآورده های گوناگونی که عوامل زیان آور محیط کار را بوجود می آورند .

3- همکاری در تشخیص عدم انطباق بعضی از شرایط کار با قابلیت ‌ های افراد شاغل .

4-  کمک به کارشناس بهداشت حرفه‌ای و پزشک تیم در تشکیل پرونده‌های بهداشتی ، پزشکی در یک برنامه از قبل تنظیم شده جهت افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پروند ه‌ ها .

5- پایش کارگاه‌های با بعد کارگری زیر 50 نفر برابر دستورالعمل‌های موجود و ثبت گزارش فعالیت‌ها در دفتر ثبت روزانه با نظارت کارشناس و ارسال آن به واحد‌های ذیربط .

6- کمک به کارشناس بهداشت حرفه‌ ای در جمع آوری و جمع بندی آمار سه ماهه، ‌شش ماهه و سالانه و ارسال آن به ستاد مرکز بهداشت.

7- انجام برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت حرفه‌ای با کمک کارشناسان مربوط .

8- همکاری با کارشناس بهداشت حرفه‌ای در جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به صنایع و مشاغل کشاورزی و خدماتی مرکز.

9- کمک به کارشناس بهداشت حرفه‌ای در نمونه‌برداری از عوامل زیان آور محیط کار

10- همکاری در آموزش عملی دانشجویان رشته‌های مختلف بهداشتی .

11- انجام سایر امور مربوط ارجاعی .

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2-  پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

3- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6- ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7- شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

8- بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

      الف- مخاطرات فیزیکی

      ب- مخاطرات شیمیایی

      پ- مخاطرات بیولوژیکی

      ث- مخاطرات ارگونومیک، روانی اجتماعی

10- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11- تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آن به پرسنل در معرض

12- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14-  تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز

15- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

17- تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

18- ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19- همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

20- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

الف-آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

 ب- آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

 پ- آموزش نحوه صحیح حمل بار

ت- آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

ث- آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

 د- آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

 ر- آموزش رعایت الزامات بهداشتی ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

 ز- آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر  

21- شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

22- مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

23- ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

     شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

1- تدوین برنامه عملیاتی اجرای فرآیندهای بهداشت حرفه ای در راستای شناسائی ،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آوردر نتیجه کاهش بیماریها ، عوارض و حوادث ناشی از کار در واحد تحت پوشش

2- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

4- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود و انجام پیگیریهای لازم

5- شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت به حداقل رسانیدن مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور، با عنایت به استانداردهای کشوری حدود تماس شغلی

توجه: در صورتیکه کارخانه فاقد تجهیزات/ متخصصین ذیربط جهت پایش عوامل زیان آور باشد می تواند از شرکتهای مجاز مورد تائید مرکز بهداشت در این زمینه استفاده نماید. نظارت بر حسن اجرای فرآیندها بر عهده مسئول بهداشت حرفه ای کارخانه/شرکت خواهد بود.

6- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت.

7- همکاری و هماهنگی با پزشک طب کار واحد ، در راستای انجام معاینات دور های شاغلین و همچنین برنامه ریزی برای آزمایشات آنها.

8- نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای محیط کار، جهت شاغلین، سرپرستان و مدیران در سطح واحد تحت پوشش در راستای ارتقا سطح آگاهی نگرش و عملکرد آنها

9- تهیه و تدوین مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و... مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروههای هدف  پس از تائید مرکز بهداشت

10- شناخت کامل از فرآیندهای کاری و بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید ، مواد اولیه ،بینابینی، نهایی یا جابجایی ماشین آلات و یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه وغیره برای پیشگیری و کنترل هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی.

11- برنامه ریزی، نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه

12-  شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری مصوبات جلسه و ارسال یک نسخه از صورتجلسه با امضای کارفرما به مرکز بهداشت شهرستان تابعه

13-  بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی متناسب با مشاغل موجود و همچنین آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به شاغلین در معرض خطر.(لازم بذکر میباشد قبل از تحویل وسیله حفاظت فردی جدید ،وسیله حفاظت فردی مستعمل شده قبلی از کارگر تحویل گرفته شده و به انبار برگشت داده شود)

14- نظارت بهداشتی بر کلیه کارگران   اعم از رسمی، پیمانی، موقت، روز مزد، پیمانکاری و غیره.

15- اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی مرکز بهداشت.

16- ارسال بموقع آمار بهداشت حرفه ای و بیماریابی شغلی به مرکز بهداشت شهرستان تحت پوشش

17-  همکاری و هماهنگی با واحد بهداشت حرفه ای شهرستان تحت پوشش در راستای رفع نواقص اعلام شده

 18- شرکت درجلسات آموزشی توجیهی مرکز بهداشت شهرستان تحت پوشش و مرکز بهداشت استان.

19- پیش بینی هزینه های بهداشتی سال مطابق آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس فرم پیشنهادی (حداکثر یک ماه پس از شروع بکار )و ارسال نتایج آن در پایان سال به مرکز بهداشت

20- تهیه پیش نویس معاینات مورد نیاز شغلی شاغلین با توجه به عوامل زیان آور مورد مواجهه

21- انجام معاینات بهداشتی(قبل ازاستخدام،دوره ای،اختصاصی)برای کلیه کارگران، از طریق شرکتهای خدمات طب کار مورد تائید مرکز بهداشت

22-آنالیز شغل ،شناسائی خطرات شغلی و ارائه راه حلهای کنترلی خطرات

23- تهیه دستورالعمل های ایمنی - بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایند های کاری موجود در شرکت مربوطه ، تصویب آن در کمیته حفاظت ، ابلاغ آن برای اجرا و ارزشیابی نتایج آن .

24- همکاری با مرکز بهداشت جهت اجرای طرح سلیکوزیس ، سروصدا ، روشنایی، ارگونومی، و....

25- تهیه و ارسال دیسکت مقاله علمی با موضوعات مربوط به بهداشت حرفه ای( جهت ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان در وبلاگ بهداشت حرفه ای با نام شخص تهیه کننده درج میگردد )

26- تهیه و ترجمه MSDS تمامی مواد شیمیایی موجود در شرکت و آموزش آن به سرپرستان واحدها وکارگران .

27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی مربوطه در مرکز بهداشت

28- تدوین روش اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در مواقع اضطرای و اجرای حداقل یک مانور در آن شرکت

29- مبارزه با جوندگان و حشرات با رعایت دستورالعملهای مربوطه  .

30- تهیه روش اجرایی ممیزی ادواری در خصوص بهداشت حرفه ای و محیط در آن شرکت و ارسال فصلی نتایج ممیزی به این مرکز

31- ترسیم آمار مقایسه ای 3 سال اخیر عوامل زیان آور شغلی ، بیماریهای ناشی از کار به تفکیک نوع بیماری و حوادث شغلی با هدف تعیین وضعیت پیشرفت یا توقف عوارض ناشی از کار در بین کارگران شرکت .

32- بازدید هفتگی از محیط کار و تهیه گزارش کتبی و اعلام به مدیریت وپیگیری تصمیمات مدیریت .

33- بررسی و ارزشیابی برنامه های اجرا شده و تعیین میزان نیل به خط مشی و اهداف تدوین شده

34- آموزش مسئول و مدیر شرکت نسبت به تکالیف قانونی کارفرمایان نسبت به مواد قانونی بهداشت حرفه ای از جمله مواد 85،90،91،92،93،94،95،96،98،101،104 و...

35- کنترل وضعیت آب شرب سالم و بهداشتی شاغلین شرکت

36- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه و واحدهای تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیت های بهداشت حرفه ای کارخانه با برنامه های ملی و منطقه ای

37- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمت های مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود .

38- ارائه راه حل های فنی و مهندسی ، اداری (گردش کار و ...) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود .

39- بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در شرکت و اعلام آنها به مدیریت شرکت و درجه بندی هر یک از مشاغل جهت او لویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای و طب کار در مورد آنها

40- ارائه راه حل های مناسب جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ظرف مهلت مقرر .

41- ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه های بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان

توجه مهم :

 لازم بذکر می باشد حسن اجرای شرح وظایف مذکور توسط نیروی بهداشت حرفه ای آن شرکت ، به صورت دوره ای با استفاده از  چک لیست ارزیابی از طریق بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت ونتیجه ارزشیابی نیروی بهداشت حرفه ای آن کارخانه یا شرکت به مدیریت محترم  اعلام خواهد شد که در صورت عدم کسب امتیاز مناسب ، نیروی بهداشت حرفه ای جایگزین مورد تائید مرکز بهداشت به آن شرکت معرفی خواهد شد.