معرفی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین

شبکه هرسین


شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین در محدوده جنوب شرقی استان کرمانشاه واقع شده است وزیر نظر مستقیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار دارد. این شبکه در حال حاضر دارای 1بیمارستان دولتی در تخصص های مختلف بوده و با 6 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 33 خانه بهداشت در سطح شهرستان هرسین فعالیت می نماید.
این شبکه ضمن سیاست گذاری های منطقه ای، پشتیبانی از واحدهای دولتی تحت پوشش در امر ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز بومی و غیربومی، نظارت و کنترل کامل مراکز بهداشتی و درمانی واحدهای خصوصی ودولتی شهر از جمله نظارت بر حسن اجرای کلیه مراکز درمانی، شامل (بیمارستانها ، درمانگاهها، آزمایشگاهها، ترک اعتیاد، دفتر کار مامایی،– مراکز جراحی های محدود، کلینیک طب کار، مطب پزشکان و دندانپزشکان) کنترل و نظارت بر کارخانجات تولید مواد آرایشی ، بهداشتی ، غذایی و... ، بهداشت محیط کارگری و واحدهای صنفی و فروشندگان مواد خوراکی را نیز عهده دار می باشد. 


 

سلسله مراتب شبکه های بهداشت ودرمان

شبکه‌ بهداشتی‌ درمانی‌ کشور از سال‌ 1364 باهدف‌ تضمین‌ عادلانه‌ دسترسی‌ کلیه‌ آحاد جامعه‌ به‌ مراقبتهای‌ اولیه‌بهداشتی‌ ، بااولویت‌ مناطق‌ روستائی‌ ومحروم‌ ، بتدریج‌ درکشور مستقرشده‌ است‌ . این‌ شبکه‌ مناطق‌ روستائی‌وشهری‌ ، هردو، راشامل‌ می‌ شود .
با توجه به اینکه کوچکترین واحد مستقل در نظام بهداشتی درمانی کشور شهرستان است به همین دلیل ، پس از اعلام سیاستهای اساسی و خط مشی های کلی ، تدوین مجموعه ای که بتواند به اجرا و استقرار نظام در شهرستان کمک کند مورد توجه قرار گرفت .ابتدا با تجزیه برنامه ها به فعالیتها و وظایف و تعیین سهمی که هر واحد اجرایی در قبال یک برنامه به عهده دارد مشخص گردید که برای خدمات 1500نفر جمعیت یک خانه بهداشت نیاز است و از طرف دیگر وسعت کشور و وجود روستاهایی که از این تعداد جمعیت کمتری دارند باعث شد که طرح گردهم جمع کردن چند روستا بصورت یک خانه بهداشت و بقیه بصورت روستاهای قمر مدنظر قرار گرفت .خانه‌ بهداشت‌ محیطی‌ترین‌ واحد ارائه‌ خدمت‌ در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشوراست . هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی – به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت – یک یا چند روستا را در پوشش خدمات خود دارد وبطور متوسط‌ هر5 خانه‌ بهداشت‌ تحت‌ پوشش‌ ونظارت‌ یک‌ مرکز بهداشتی‌ درمانی‌ روستائی‌قرارمیگیرد فاصله خانه بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی باید حداکثر 40 کیلومتر باشد و مرکز بهداشتی درمانی در مسیر حرکت طبیعی مردم قرار داشته باشد .
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     ادامه مطلب