برنامه های آموزشی اجرا شده در راستای تنظیم خانواده- مرکز بهداشت شهرستان هرسین

 

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1391 در راستای تنظیم خانواده

1.      برگزاری کلاس آموزشی جهت زنان دارای دو فرزند زیر 6 سال ( 38 نفر- 4 جلسه )

2.      تامین کمبودهای تجهیزاتی مراکز شهری و روستایی

3.      برگزاری کلاس آموزشی جهت زنان واجد شرایط از دیدگاه تنظیم خانواده ( 52 کلاس – 785 نفر )

4.      شناسایی ، پیگیری و مشاوره زنان unmeneed  ( 2 جلسه _ 10 نفر )

5.      برگزاری کلاس آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز شهری و روستایی ( 8 جلسه – 67 نفر )

6.      شناسایی و پیگیری زنان در معرض خطر از دیدگاه تنظیم خانواده

7.       شناسایی ، پیگیری و آموزش زنان دارای بیماریهای زمینه ای

8.      برگزاری کلاس آموزشی تنظیم خانواده جهت زنان زیر 20 سال ( 28 جلسه – 432 نفر )

9.      برگزاری کلاس آموزشی تنظیم خانواده جهت زنان بالای 35 سال ( 16 جلسه – 250 نفر )

10.  برگزاری کلاس آموزشی جهت زنان دارای منع مصرف روشهای هورمونی ( 30 جلسه – 45 نفر )

11.  برگزاری کارگاه بازآموزی دستورالعمل تنظیم خانواده جهت بهورزان

12.  تشکیل کمیته درون بخشی و برون بخشی هفته جمعیت با حضور فرماندار و رؤسای محترم ادارات شهرستان

13.  تشکیل جلسه آموزشی وازکتومی و رفع باورهای غلط با حضور دکتر خسروی جهت پرسنل مرد شاغل در ادارات و بهورزان مرد مرکز بهداشت شهرستان ( 41نفر )

14.  تشکیل جلسات آموزشی در کانون فرهنگی امور بانوان در خصوص مشکلات باروری ( 2 جلسه – 40 نفر )

15.  تشکیل جلسه آموزشی در خصوص چالشهای بهداشت باروری با حضور متخصص محترم زنان شهرستان جهت پرسنل زن شاغل در ادارات و ماماهای مراکز

16.  تشکیل سمینار آموزشی در خصوص تنظیم خانواده جهت مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

17.  تشکیل میزگزد پرسش و پاسخ با حضور پزشکان و رابطین بهداشتی در خصوص اهمیت برنامه تنظیم خانواده ( 35 نفر )

18.  تشکیل 7 جلسه آموزشی جهت 75 نفر از رابطین در خصوص تنظیم خانواده

19.  مشاوره و ارجاع داوطلبین TL و Vas در طی سال و بطور ضربتی در طی هفته جمعیت و انجام 10 مورد TL و 2 مورد Vas طی این هفته

20.  تشکیل کارگاه آموزشی کاهش بارداری ناخواسته و پرخطر با مصرف وسایل صحیح پیشگیری جهت پزشکان ، نیروهای رده میانی و پرسنل ستادی مرتبط

21.  تهیه پمفلت در خصوص IUD ، وازکتومی و آمپولهای 3 ماهه توسط پرسنل واحد و مراکز

22.  تهیه پلاکارد با موضوع شعار هفته جمعیت

23.  ارسال 5000 پیامک به افراد واجد شرایط با موضوع پیامهای بهداشتی هفته جمعیت با همکاری فرمانداری وناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان

24.  برگزاری کلاس آموزشی جهت همسران زنان در خصوص برنامه مشارکت مردان ( 4 کلاس )

25.  هماهنگی با کلیه ادارات شهرستان جهت همکاری در اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تنظیم خانواده ( برگزاری جلسه آموزشی – ارسال پیامک )

26.  تهیه لیست نمایندگان آموزشی ادارات شهرستان به منظور همکاری در اجرای برنامه های آموزشی

27.توزیع کتابهای ازدواج و روابط عاطفی ، اجتماعی ، زناشویی بین زوجین مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان

28.چاپ فرمهای مورد نیاز واحد بهداشت خانواده

29.انجام 3 مورد وازکتومی در سه ماهه دوم سال 91

 

 

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال 1390 در راستای تنظیم خانواده

1. برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان رده میانی ( 18 نفر در 2 روز جمعاً 16 ساعت)

2. برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان ستادی ( 10 نفر )

3. برگزاری کارگاه آموزشی جهت پزشکان و ماماها ( 12 نفر )

4. برگزاری کارگاه آموزشی جهت بهورزان ( 4 جلسه - 53 نفر )

5. برگزاری سمینار محلی در زمینه خدمات تنظیم خانواده ( 6 جلسه - 240 نفر )

6. برگزاری کلاس آموزشی جهت ادارات و ارگانها در خصوص برنامه جمعیت و تنظیم خانواده ( 4 جلسه - 115 نفر )

 


 

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال 1389 در راستای تنظیم خانواده

1.    برگزاری 4 دوره کلاس آموزشی جهت 60 نفر از همسران زنان واجد شرایط در خصوص استفاده از روش مناسب پیشگیری

2.    تشکیل 18 دوره کلاس آموزشی در زمینه مراقبتها ، استفاده از روشها و آزمایشات به موقع به 277 نفر از زنان واجد شرایط

3.    انجام نیازسنجی آموزشی در زمینه برنامه از 24 نفر از پرسنل رده میانی ( کاردان و کارشناس) و 10 نفر از  پزشکان و 53 نفر از بهورزان در مورخه 12/12/89 با تجزیه و تحلیل سوالات ف استخراج مشکلات جهت پیش بینی برنامه های آموزشی در سال 89

4.    برگزاری 13 دوره کلاس آموزشی جهت 200 نفر از زنان دارای فرزند زیر 2 سال در مراکز شهری در زمینه برنامه

5.    برگزاری 10 دوره کلاس آموزشی جهت 170 نفر از زنان بالای 35 سال

6.    برگزاری 12 دوره کلاس آموزشی جهت 185 نفر از زنان دارای دو فرزند زیر 6 سال

7.    برگزاری 21 دوره کلاس آموزشی جهت 320 نفر از زنان واجد شرایط در خصوص روش مناسب و طولانی اثر در مراکز شهری و روستایی

8.    برگزاری 5 دوره کلاس آموزشی جهت 75 نفر از زنان unmet need

9.    برگزاری 4 دوره کلاس آموزشی جهت 60 نفر از همسران زنان unmet need در مراکز شهری و خانه های بهداشت

10.                برگزاری 4 دوره کلاس آموزشی جهت 10 نفر از شوراها در مراکز روستایی

11.                برگزاری 10 دوره کلاس آموزشی جهت 150 نفر از زنان دارای سه فرزند و بیشتر در خصوص استفاده از روشهای طولانی اثر در مراکز شهری و روستایی

12.                برگزاری 6 دوره کلاس آموزشی جهت 100 نفر از همسران زنان پرخطر در خصوص استفاده از روش های طولانی اثر در مراکز شهری

13.                برگزاری 6 دوره کلاس آموزشی جهت 100 نفر از رابطین بهداشتی در خصوص برنامه های سلامت بارداری