برنامه سلامت سالمندان

مسئول برنامه: فیروزه کسرایی

 

با توجه به نوپا بودن برنامه در سطح شهرستان و اجرای آن در سطح منطقه بر اساس سیاستهای وزارتخانه در اسفند سال 86 از گروه سنی 69-60 ساله نیازسنجی به تفکیک مراکز و خانه بهداشت به عمل آمد .
در فروردین ماه 87 پس از تجزیه و تحلیل و بدست آمده مشکلات اولی و تعیین دسترسی به هدف به تفکیک مراکز و خانه ها ، تعداد کلاسهای آموزشی تعیین و جهت اجرا به صورت مکتوب به مراکز ابلاغ گردید که تا پایان مرداد 87 جلسات آموزشی تعیین شده اجرا و جهت ارزشیابی ماندگار در شهریور مجددا" نیازسنجی دراز مدت به عمل آید .