برنامه سلامت مادران

مسئول برنامه: زهرا نوری

 

 

برنامه  مادران جزء اصولی ترین برنامه بهداشتی و هدف آن حفظ ارتقاء سطح سلامت مادر و نوزاد و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

، پیشگیری از زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس است که از طریق ارائه خدمات بهداشتی است که شامل اجزای زیر است :

1-       مراقبت ادغام یافته مادران باردار

2-       انجام مراقبت های ویژه از مادران باردار در معرض خطر

3-       ویزیت پزشک و ماما از مادران باردار در معرض خطر

4-       پیگیری مادر باردار تا حصول نتیجه کامل

5-       ترویج زایمان طبیعی و ایمن

6-       پیشگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان

 

اطلاعات جمعیتی مادران باردار شهرستان:

منطـقه

85

86

شهر

441

466

روستا

300

333

شهرستان

741

799

درصد پوشش مراقبت مادران باردار:

با توجه به اینکه نظام مراقبتهای مادران باردار بر اساس برنامه مراقبتهای ادغام یافته مادران باردار انجام می شود و تعداد بار مراقبت مادران باردارکاهش یافته ، کاهش درصد مراقبت منطقی به نظر می رسد و نیازمند مداخلاتی نظیر شناسایی به موقع مادران باردار،پیگیری مادران باردار و پیگیری مادران نیازمند مراقبت ویژه

درصد پوشش حاملگی های ناخواسته :

منطـقه

85

86

شهر

4/12

5/4

روستا

1/8

9/3

شهرستان

25/10

2/4

مطابق جدول فوق درصد حاملگی های ناخواسته در سال 86 نسبت به سال 85 روند کاهشی را نشان می دهد که این امر می تواند نشانگر موفقیت خدمات تنظیم خانواده باشد .

درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده :

منطـقه

85

86

شهر

6/0

1/0

روستا

31/0

1/0

شهرستان

47/0

2/0

استان

-

2/1

درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است حاصل آموزشهای پرسنل به مادران در زمینه زایمان ایمن و بهداشتی می باشد و از متوسط استانی پایین تر است .

درصد زایمان زیر 20 سال (  منبع ا طلاعات استانی):

منطـقه

85

86

شهر

3/6

5/5

روستا

4/13

2/9

شهرستان

3/12

9/6

استان

-

1/4

روند زایمان زیر 20 سال نسبت به سال 86 کاهش یافته و از متوسط استانی کمتر است که کاهش مجدد این شاخص نیازمند شناسایی و پیگیری زوجین جوان و مشاوره کامل و آموزش به آنان است .

درصد زایمان بالای 35 سال (  منبع ا طلاعات استانی):

منطـقه

85

86

شهر

7/7

2/6

روستا

4/8

3/8

شهرستان

8

1/7

استان

-

9/9

مطابق جدول فوق این شاخص نسبت به سال قبل و متوسط استانی روند کاهش داشته که نشان دهنده آموزشهای مناسب وارائه خدمات مناسب تنظیم خانواده به زنان بالای 35 سال در زمینه استفاده از روشهای طولانی اثر بوده است .

درصد سزارین (  منبع ا طلاعات استانی):

منطـقه

85

86

شهر

3/31

4/45

روستا

25

3/36

شهرستان

1/28

5/41

استان

-

8/42

درصر سزارین روند افزایشی در سال 86 نسبت به سال 85 داشته است که علت آن درآمدزایی بیمارستان در سال 86 بوده است علیرغم آموزش و تاکید به زایمان ایمن کاهش این شاخص نیازمند همکاری پرسنل بیمارستان نیز می باشد .

میزان مرگ مادر باردار :

منطـقه

85

86

شهر

-

1

روستا

-

-

شهرستان

-

1

1 مورد مرگ مادر باردار 32 ساله گراوید 1 (1G) مشکل کلیفواسکلروزیس و مشکلات قلبی تنفسی و اعتیاد پس از 45 روز بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در مورخه 29/11/86 فوت نمود نوزاد نیز ترم و زنده       می با شد . که پروتکل و مداخلات لازم تهیه و به کلیه مراکز ارسال شد .

اهداف اختصاصی تعیین شده جهت ارتقای برنامه مادران در سال 87 :

1-       افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان

2-       افزایش آگاهی عموم مردم

3-       افزایش آگاهی گیرندگان خدمت

4-       ارتقای کیفیت مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان

5-       کاهش درصد زایمان در سنین پر خطر

بر اساس اهداف فوق و بر اساس برنامه چهارم توسعه برنامه عملیاتی سال 87تدوین گردید.