عنوان برنامه های عملیاتی واحد بیماریها درسال 1387
1. بهبود کیفیت ارائه خدمات زنجیره سرد
2. بهبود کیفیت نظام هماهنگ گزارش دهی بیماریها
3. بهبود وضعیت پوشش ایمن سازی
4. کاهش میزان سوانح وحوادث در منزل
5. شناسایی وکنترل نوزادان مبتلا به هایپوتیروئیدی، درمان وپیشگیری از عوارض آن
6. بهبود وضعیت غربالگری، مراقبت وپیگیری بیماران دیابتی در شهرستان هرسین
7. پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژوردر شهرستان
8. ارتقاء وبهبود سطح سلامت جامعه وکاهش بروز بیماریهای رفتاری
9. حفظ وارتقاء کیفیت عملکرد بیماریابی سل و اجرای طرحDOTS
10. مراقبت وپیشگیری از بیماری مالاریا
11. کاهش میزان بروز بیماریهای منتقله از راه آب وغذا، هپاتیت ها وبیماریهای قارچی
12. ارتقاء کیفیت مراقبت وپیگیری بیماریهای مشترک بین انسان ودام وکاهش میزان بروز این بیماریهادر سال87
13. تامین، حفظ وارتقاء سطح سلامت روان جامعه در شهرستان
14. حفظ وارتقاء شاخص مراقبت وگزارش دهی بیماری سرخک وسرخجه ودر نهایت کاهش بروز بیماری
15. حفظ وارتقاء شاخص مراقبت وگزارش دهی فلج شل حاد
16. حفظ وارتقاء شاخص مراقبت وگزارش دهی بیماریهای کزلز نوزادی، سیاه سرفه ودیفتری جهت پیشگیری از آنها