آدرس واحد بهداشت حرفه ای

آدرس : هرسین ، بلوار شهدا، ستاد مرکز بهداشت شهرستان ، واحد بهداشت حرفه ای

تلفن:3221150-0832