رسالت واهداف واحد آموزش سلامت

 کارشناس مسئول ، خانم بانو میرزایی کارشناس مامایی

 

 

سلامت به عنوان ارزش فردی و اجتمایی طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و از دیدگاه ملتها یکی از مهمترین و ابتدایی ترین حقوق و نیازهای حیاتی بشر تلقی شده است . از این رو دست یافتن به بالاترین سطح سلامت جزئی از اهداف اجتمایی تمام دولتها به حساب می آید.
آموزش سلامت یکی از عناصر اصلی ارتقای سلامت است .هدف آموزش سلامت،ارتقای سلامت وپیشگیری از بیماری از طریق آموزش وتعلیم است.در بحث آموزش سلامت ،واضح ترین و اساسی ترین نقطه تمایز،تمایز بین آنچه که به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه ویک رویکرد توانمندسازی اتخاذ می شود،می باشد. در رویکرد توانمندسازی آموزش سلامت ،آموزش سلامت با هدف افزایش سلامت از طریق توسعه دانش ومهارت به منظور قادر سازی مردم برای اتخاذ انتخابهای آگاهانه درباره سلامت طراحی می شود.
آموزش سلامت آن بخش از مراقبتهای بهداشتی است که بر تاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آنها در گسترش زندگی موثر و حفظ و ارتقاء سلامت کمک می کند .آموزش سلامت ترکیبی از تجارب ، یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجربه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت شده و ترکیبی از حمایتهای آموزشی ، ساختاری ، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است لذا توسعه و تقویت آموزش سلامت نیازمند برنامه ریزی عملیاتی دقیق متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه می باشد .
شهرستان هرسین با وسعتی معادل 816 کیلومتر در جنوب شرقی استان کرمانشاه واقع شده است ، جمعیت شهرستان بالغ بر 98186 نفر میباشد که از این تعداد 47669 نفر زن و 50517 نفرمرد هستند و همچنین 60798 نفر در مناطق شهری و 37388 نفر در مناطق روستایی ساکن میباشند .

در این واحدیک نفر کارشناس آموزش سلامت مشغول فعالیت میباشد. به لحاظ چارت سازمانی
در مراکز بهداشتی درمانی رابطان آموزش و در خانه های بهداشت بهورزان مسئول اجرای برنامه های
آموزش سلامت هستند.جهت انجام رسالت واحد اهداف هفت گانه طراحی گردیده که در ادامه به آن اشاره خواهدشد.
روش اجرای کاردر واحد آموزش سلامت هرسین جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده (اهداف هفتگانه ) به ترتیب زیر می باشد :
1- برگزاری جلسات با سرپرست شبکه ، ریاست مرکز بهداشت و سایر واحدهای ستاد به منظور تعیین اولویتهای آموزشی با توجه به نیازها ( مشکلات ) و منابع موجود (نیروی انسانی)
2- اجرای برنامه های آموزشی مختلف جهت گروههای هدف با توجه به اولویتها توسط کارشناسان و کاردانان در ستاد و مراکز بهداشتی -درمانی
3- اجرای برنامه های آموزشی مختلف توسط بهورزان در خانه های بهداشت جهت گروههای هدف
4- بهبود روابط برون بخشی و جلب مشارکت سایر بخشهای توسعه در برنامه های آموزش سلامت نسبت به وضعیت موجود تا پایان سال 87
5- تعیین یک نفر رابط آموزشی در هر مرکز جهت هماهنگی ، برنامه ریزی ، ارسال آمار فعالیتها ، کنترل و پایش برنامه های آموزشی در خانه بهداشت
6- کنترل و پایش فعالیتهای آموزش در مرکز و خانه های بهداشت توسط کارشناس آموزش سلامت و کارشناسان ستادی
واحد آموزش سلامت هرسین با توجه به هدف کلی خود که توسعه و ارتقاء برنامه های آموزش سلامت در سطح شهرستان می باشد و با این اعتقاد که نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان بوده لذا افزایش دانش و مهارت افراد را در اولویت قرار داده و سعی دارد با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها فراهم نماید.
این واحد در راستای رسیدن به اهداف کلی و بر اساس منابع موجود اولویتها را بصورت اهداف اختصاصی تعیین نموده است با توجه به محتوای اهداف اختصاصی ، استراتژی ها تعیین شده سپس فعالیتها با در نظر گرفتن این تعریف که از طریق چه کسی ؟ توسط چه کسی ؟ چه زمانی ؟ و به چه منظوری ؟ انجام می گیرد به تفکیک ماه پیش بینی می شوند .   

اهداف اختصاصی:                            

هدف اختصاصی اول :
توانمند سازی کارکنان در خصوص برنامه های عمومی و تخصص آموزش سلامت

هدف اختصاصی دوم :
بهبود برنامه ریزی و اجرای برنامه های مناسب در جهت ارتقاء برنامه های آموزش سلامت
تا پایان سال 87

هدف اختصاصی سوم :
افزایش سطح آگاهی و مهارت های عمومی گروهها و اقشار مختلف جامعه با توسعه برنامه های آموزش سلامت .

هدف اختصاصی چهارم :
- بهبود روابط درون بخشی با واحدهای مرتبط با آموزش سلامت

هدف اختصاصی پنجم :
بهبود روابط برون بخشی و جلب مشارکت سایر بخشهای توسعه در برنامه های آموزش سلامت

هدف اختصاصی ششم :
ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت

هدف اختصاصی هفتم :
تشویق افراد علاقمند و فعال در زمینه آموزش سلامت