فوریت ها

پرسنل مرکز فوریت های پزشکی

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی

حمید رضاویسی
کارشناس پرستاری
مسئول مرکز فوریتهای پزشکی
 1 محمد  ویسی  کاردان فوریتهای پزشکی
 تکنسین  فوریتهای پزشکی
 2  منوچهر شکری
 کارشناس پرستاری  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 3  آرش کهریزی
 کارشناس پرستاری   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 4  سیدمهدی رفیعی
کارشناس پرستاری   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 5  نادر کرمی
 کاردان هوشبری
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 6  محمدباقر ویسی مامو
 کاردان اتاق عمل
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 7  احسان ارباب پوری
 کاردان فوریتهای پزشکی
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 8  سجاد ماهیدشتی
 کاردان فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 9  یونس نظری
 کاردان فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 10  حامد خدایی
 کاردان فوریتهای پزشکی   تکنیسین فوریتهای پزشکی
 11  کامران آهوان
 دیپلم بهیاری
  تکنیسین فوریتهای پزشکی
 12  محمد چقامیرزایی
 دیپلم بهیاری
  تکنیسین فوریتهای پزشکی

معرفی مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین

 مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین یا به عبارتی اورژانس پیش بیمارستانی 115 شامل دو پایگاه شهری هرسین و جاده ای بیستون می باشد که پایگاه شهری هرسین بعنوان مرکز پیام و ارتباطات مسئول هدایت پایگاه شهری هرسین و جاده ای بیستون می باشد.

پایگاه شهری هرسین در کنار بیمارستان شهدای هرسین مستقر شده که مستقیماً تحت نظارت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های استان بوده و در کل دارای چهار دستگاه بنز اسپیرینتر تیپ B و C و همچنین دو دستگاه آمبولانس کاروان بوده که کلیه مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی با آمبولانس های بنز اسپیرینتر با کدهای 2213 H ، 2214 H ، 2215 Hو 2343 Hصورت می گیرد و کلاً دارای 13 نفر نیروی استخدام ( 5 نفر کارشناس پرستاری ، 1 نفر کاردان هوشبری ، 1 نفر کاردان اتاق عمل و 4 نفر کاردان فوریت های پزشکی و 2 نفر بهیار ) می باشد. لازم به ذکر است که وظیفه خطیر پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بوده و این مهم توسط مرکز فوریت های پزشکی هرسین از موقع تأسیس بیمارستان (سال 1383) رعایت شده است.

پایگاه جاده ای بیستون در کنار مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیستون احداث گردیده که بیشترین خدمات را به بیماران ناشی از حوادث ترافیکی ارائه می دهد و با وجودی به دلیل نداشتن آمبولانس در مرکز بهداشتی درمانی بیستون ، اعزام بیماران را از این مرکز به بیمارستانهای سطح استان نیز به انجام می رساند . لازم به ذکر است با توجه به موقعیت استراتژیک پایگاه جاده ای بیستون این پایگاه از مهمترین پایگاههای سطح استان بوده که این مهم توسط مسئولین محترم بهداشت و درمان بارها مورد تأکید قرار گرفته است.


نمونه وظایف ومسئولیت ها
1- انجام کمک های اولیه پزشکی درمورد بیماران ومجروحان
2- کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون، نبض، تنفس و... وگزارش به پزشک اورژانس
3- گرفتن IVLINE (رگ باز)، گرفتنEKG (نوارقلب) ومخابره آن از طریق امکانات مخابراتی
4- انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتَABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان) شامل: دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی وانجام CPR در خصوص بیماران اورژانسی
5- رانندگی وسیله نقلیه ( آمبولانس) جهت رسیدن سریع به محل ماموریت وهمچنین حمل بیمار به مراکز درمانی
6- ایجاد امنیت خاطر در بیمار

7- ...