معرفی واحد بهداشت محیط

کارشناس مسئول : حجت کرمی

بهداشت محیط در جهت کنترل عواملی از محیط که بنحوی روی سلامتی جسمی و روحی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد فعالیت می نماید هدف نهایی این واحد تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جلامعهاز طریق درگیر نمودن آگاهانه و فعالانه مردم در برنامه های بهداشت محیط و جلب همکاری های برون بخشی و درون بخشی با کنترل عوامل محیطی میباشد . فعالیتهای زیر در راستای رسیدن به اهداف انجام میشود:
ستاد مرکز بهداشت شهرستان :
1-نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به واحد در مراکز شهری و روستایی
2-ارسال گزارش هفتگی کلر سنجی مراکز شهری به مرکز بهداشت استان
3-انجام آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی
4-گزارش موارد کلر نامطلوب به اداره آب وفاضلاب روستایی شهرستان و پیگیری آن
5-گزارش شکستگیهای لوله های آب آشامیدنی به اداره آب و فاضلاب روستایی وپیگیری آن
6-گزارش مشکلات مربوط به سیستم های دفع فاضلاب به ادراه آب و فاضلاب و پیگیری آن
7-معرفی افراد متخلف بهداشتی در زمینه بهسازی محیط ( توالت سازی ، دفع بهداشتی زباله ، دفع بهداشتی فضولات حیوانی و فاضلاب ) طبق ماده 688
8-نظارت بر بازدید بازرسین بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
9- نظارت بر بازدید بازرسین بهداشت محیط از اماکن عمومی
10-معرفی متخلفین بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی به دادگاه
11- معرفی متخلفین بهداشتی اماکن عمومی به دادگاه
12-پلمپ محل کسب متخلفین بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
13- پلمپ محل کسب متخلفین بهداشتی مربوط به اماکن عمومی
14-قطع سهمیه خبازیهایی که تخلف بهداشتی داشته اند.
15-برقراری سهمیه خبازیهایی که رفع نقص نموده اند
16-مکاتبات لازم با مراکز تحت پوشش در زمینه نامه های ارسالی از استان
17-رسیدگی به شکایات مردمی
18-صدور صلاحیت های بهداشتی
19-اجرای برنامه خروج دام
20-اجرای برنامه اتلاف سگهای ولگرد
21-بازدید و پایش و نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت
22-بازدید و پایش و نظارت بر عملکرد مراکز شهری
23- بازدید و پایش و نظارت بر عملکرد مراکز روستایی
24- ارسال کلر سنجی و نمودار ماهیانه
25- ارسال در آمد ماهیانه کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی
26- ارسال ید سنجی ماهیانه
27- ارسال در آمد سه ماهه کارت و صلاحیت بهداشتی
28- ارسال آمار مساجد
29- ارسال فرم وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول
30- گزارش فرم نتایج آزمایشات و معایناتجهت صدور کارت تندرستی
31- گزارش شیر مدرسه
32- گزارش مواد ضدعفونی کننده و گندزدا ها (2/10)
33- گزارش وضعیت استخر
34-ارسال آمار بهداشت محیط شهری و روستایی (1-110و 2-110)
35-ارسال آمار بهداشت محیط مدارس (2-109)
36- ارسال فرم وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها ( فرم شماره 1/8)
37- ارسال نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی شبکه های لوله کشی شهری ( فرم شماره 11/6) و نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی روستا های فاقد و دارای شبکه (9/6و10/6)
38- ارسال گزارش ماهیانه میکروبی آب آشامیدنی
39-نظارت بر فعالیت بازرس بهداشت محیط بیمارستان
40-شناخت و استخراج شاخصها و رسم نمودارها ی مربوطه

مراکز شهری:
1-تشکیل پرونده جهت کلیه مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی تحت پوشش
2-تشکیل پرونده جهت کلیه اماکن عمومی تحت پوشش
3- بازدید از مراکز تهیه و توزیع وفروش موادغذایی ( حداقل ماهی یکبار )
4- بازدید از اماکن عمومی به طور مرتب (حداقل ماهی یکبار)
5- رعایت دقت صحت در ثبت بازدیدها و گزارش فعالیتها به رده بالاتر
6- رسم کروکی منطقه تحت پوشش و به روز بودن اطلاعات
7- دفتر کدبندی اصناف و مطابقت آن بایگانی پرونده ها
8- احاطه رده میانی بهداشت محیط به مقررات آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملها
9- گزارش روزانه فعالیت و ارسال منظم آن به رده بالاتر
10- اجرای مقرات آیین نامه اجرایی ماده 13
11- نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی در پارکها و سینماها و مراکز تفریحی
12- آموزش چهره به چهره به پیشه وران هنگام بازدید
13- اجرای برنامه آموزشی گروهی پیشه وران طبق برنامه زمانبندی
14- تعویض به موقع کارت تندرستی متصدیان و دقت در صدور صلاحیت بهداشتی
15- تنظیم و اجرای برنامه ماهیانه جهت کنترل بهداشت مواد غذایی و اماکن
16- تنظیم صورتجلسه برای مواد غذایی معدوم شده در سطح مراکز و بایگانی آن در مرکز
17- رسیدگی به شکواییه مردم در خصوص بهداشت مواد غذایی وبهسازی محیط و،،،،،،،
18- همکاری با پزشک مسئول جهت رفع مشکلات برنامه ریزی شده
19- بررسی ید موجود در نمک از مراکز،،،،،،و مدارس تحت پوشش وارسال آن به ستاد به صورت ماهیانه
20- تشکیل پرونده آب آشامیدنی و ثبت دقیق فعالیت ها ی مربوطه
21- سنجش کلر باقیمانده روزانه وثبت آن و مشخص نمودن نقاط ثابت وارسال گزارش هفتگی به ستاد
22- بررسی و کنترل اب و گزارش موارد شکستگی و ثبت روزانه و پیکیری آن گزارش موارد صفر
23- بررسی و کنترل فاضلاب و گزارش موارد شکستگی و پیگیری آن
24- کنترل کیفی آب آشامیدنی از طریق نمونه برداری منظم و بررسی اقدام لازم بر اساس نتایج باکتریولوژی آب
25- نمونه برداری و بررسی کیفی آب آشامیدنی اماکن عمومی ،پارکها،محلهای ورزشی ،پمپ بنزینها،کارخانجات یخ،استخرها و ،،،،،
26- رسیدگی به شکواییه مردم در خصوص بهداشت وضعیت آب وفاضلابو پبت صورتجلسه
27- بررسی منابع تامین کننده آب و ذخیره در سطح شهر
28- آموزش به متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در زمینه بهداشت آب و دفع بهداشتی فاضلاب و ثبت صورتجاسه
29- تشکیل پرونده جهت مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و بازدید وثبت آن در پرونده
30- پیگیری در جهت رفع نقص موجود در مرکز و زیر مجموعه های آن و ثبت فعالیتهادر پرونده مربوطه
31- پیگیری در مورد دفع صحیح زباله های عفونی
32- انتقال اطلاعات به پرسنل واحدهای تابعه و نظارت بر استفاده از روپوش
33- تکمیل صحیح فرمهای آماری و ارسال به موقع آن به ستاد
34- شناخت شاخصها ورسم نمودارهای مربوطه و نصب آنها در برد

 مراکز روستایی :
1-بازدید از خانه بهداشت ها و خانوارهای تحت پوشش و بررسی فعالیتها ی بهورزان و ثبت در پرونده مربوطه
2- بررسی و ارسال به موقع آمار فصلی بهداشت محیط و مطابقت با وضعیت موجود
3- شناخت شاخصها و استخراج و رسم نمودارها و نصب در برد
4- تشکیل پرونده بهسازی محیط برای خانه بهداشت های تابعه به صورت جداگانه
5- برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای فعالیتهای بهسازی محیط خانه های بهداشت
6- بررسی آخرین وضعیت توالتهای بهداشـی موجود و آخرین اقدامات انجام شده (در خصوص بهسازی وبهداشتی بودن آنها )
7- بررسی آخرین وضعیت جمع آوری و دفع صحیح فاضلاب
8- بررسی آخرین وضعیت جمع آوری و دفع صحیح فضولات حیوانی
9- بررسی آخرین وضعیت جمع آوری و دفع صحیح زباله
10- بررسی آخرین وضعیت شن ریزی معابر روستایی
11- شرکت در جلسات شورای بهداشت روستاهای تابعه (حداقل یک مورد در طول ماه)
12- ارجاع مشکلات بهداشتی به شورای بخش و پیگیری مصوبات و بایگانی آنها
13- برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص بهسازی محیط برای بهورزان
14- شرکت در جلسات آموزشی مرد م و توجه به کیفیت آموزش چهره به چهره خانوارها و جلب مشارکت مردمی
15- بررسی و نظارت بر وضعیت بهداشتی واحدهای موجود مرکز در خانه بهداشتهای تابعه
16- بررسی و نظارت بر نحوه دفع سر سوزنها در مرکز و خانه های بهداشت تابعه
17- وجود لیست مراکز اماکن تحت پوشش خانه های بهداشت تابعه
18- گزارش روزانه فعالیت بازدید از مراکز و اماکن و ثبت در پرونده مربوطه
19-دفتر بازدید از مراکز و پیگیری مندرجات آن توسط کاردان یا کارشناس
20- رسم کروکی محدوده جغرافیایی تحت پوشش و به روز بودن اطلاعات
21- اجرای مقررات و آیین نامه ماده 13
22- توجه به کیفیت آموزش چهره به جهره به بهورزان
23- اجرای برنامه آموزشی گروهی برای پیشه ورانطبق برنامه
24- اجرای برنامه آموزشی در خصوص مواد غذایی ، آیین نامه اجرای ماده 13
25- تنظیم صورتجلسه برای مواد غذایی معدوم شده در سطح اماکن و بایگانی آن در مرکز
26- تعویض به موقع کارت تندرستی و دقت در صدور صلاحیت بهداشـتی برای اماکن
27- تشکیل پرونده آب آشامیدنی برای خانه های بهداشت تحت پوشش به صورت جداگانه
28- بررسی وضعیت انجام نمونه برداری آب آششامیدنی روستای اصلی و قمر به صورت فصلی و پیگیری های لازم در مورد موارد نامطلوب
29- بررسی مکاتبات لازم در خصوص شکستگی لوله آب ، وضعیت فاضلاب ،کلر باقیمانده و صفرو یا خارج از محدود استاندارد
30- تشکیل پرونده آموزشی برای خانه های بهداشت
31- شناسایی منطقه تحت پوشش از نظر شناخت جمعیتی ،فرهنگی،اقتصادی