نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

پروانه احمدی

کارشناس مسئول واحد

ستاد مرکز بهداشت شهرستان

علی قنبری

کارشناس بهداشت حرفه ای

بیمارستان شهدا

 لقمان محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی بیستون

جهانگیر فلاحی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی چهر- چشمه کبود

خدیجه بابایی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1

مسعود محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

ستاد مرکز بهداشت شهرستان