ریاست مرکز بهداشت شهرستان هرسین

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا ایمانی

مدرک تحصیلی:دکترای عمومی


شرح مختصری از وظایف
- بررسی برنامه های تفضیلی خدمات فنی ومدیریتی مرکز بهداشت شهرستان
- تلاش برای تامین منابع ( انسانی ، مالی ، اطلاعاتی )
- تخصیص وتوزیع متناسب منابع
- انجام خدمات پرسنلی
- پایش واحدهای بهداشتی درمانی تابعه
- پایش فعالیتهای پیش بینی شده دربرنامه جامع عملیاتی
- نظارت برمصرف درست منابع وامکانات تعیین شده
- برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه
- تصمیم گیری درزمینه اجرای فعالیتهای پیش بینی شده وهمین طور تخصصی منابع و.....