برنامه پزشک خانواده
عدالت ، در دسترسی به خدمات سلامت


مقدمه
در راستای تلاش پیگیر مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی وباهمکاری وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و بیمه خدمات درمانی با هدف بهره مندی مردم از خدمات سلامت ، برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال 1384 و در سراسر کشور به اجرا درآمد .
پزشک خانواده ،دارای مدرک دکتری پزشکی است و در مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مسئولیت سلامت جمعیت تحت پوشش خود را به عهده دارد .

اهم وظایف پزشک خانواده
مسئولیت اداری وفنی مرکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه -تشکیل و تکمیل پرونده سلامت خانوار و سوابق پزشکی افراد و بیماریابی - پیگیری مراحل درمان بیمار اعم از ارجاع ،پذیرش ،بستری وترخیص - شرکت در جلسات هیات امناء روستا .
جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده در حدود 2000تا 4000نفر میباشد0در حال حاضر 7000پزشک در سراسر کشور به عنوان پزشک خانواده بکار گیری شده اند که حدود 4000 نفر انها از بخش خصوصی جذب شده اند .
جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی شهرستان هرسین 38888 نفر میباشد. جمعا 132 روستا تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار دارند پزشک خانواده به همراه تیم سلامت بازدید های منظم از روستاهای تحت پوشش دارد وخدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی را ارائه مینمایند .
اجرای برنامه پزشک خانواده مراجعه غیر ضروری ساکنان روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جهت درمان و هزینه های بالای خدمات درمانی و یا بستری در بیمارستان ها را کاهش داده است و همچنین موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های سلامت مردم و توجه بیشتر به وضعیت بهداشت عمومی جامعه گردیده است.

مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح بهداشت خانواده در شهرستان هرسین

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چشمه کبود

تعداد خانه بهداشت: 3
تعداد روستا:18
جمعیت روستاهای اصلی:2146
جمعیت روستاهای اقماری:1724
تعداد بهورز زن : 4
تعداد بهورز مرد:3
روستای سیاری:16
جمعیت تحت پوشش تیم سیار: 1179مرکز بهداشتی درمانی روستایی چهر

تعداد خانه بهداشت: 5
تعداد روستا:15
جمعیت روستاهای اصلی:2317
جمعیت روستاهای اقماری:1806
تعداد بهورز زن : 6
تعداد بهورز مرد:5
روستای سیاری:0
جمعیت تحت پوشش تیم سیار: 0مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیستون

تعداد خانه بهداشت: 14
تعداد روستا:43
جمعیت روستاهای اصلی:1158
جمعیت روستاهای اقماری:4747
تعداد بهورز زن : 18
تعداد بهورز مرد:14
روستای سیاری:5
جمعیت تحت پوشش تیم سیار: 1642مرکز بهداشتی درمانی روستایی شماره 2

تعداد خانه بهداشت: 10
تعداد روستا:32
جمعیت روستاهای اصلی:5549
جمعیت روستاهای اقماری:3751
تعداد بهورز زن : 11
تعداد بهورز مرد:10
روستای سیاری:0
جمعیت تحت پوشش تیم سیار: 0