بهداشت روان

فعالیت های اساسی بهداشت روان
1. آموزش درحیطه های بهداشت وسلامت روان برگروههای مختلف جامعه وپرسنل بهداشتی
2. تهیه وتوزیع تراکت ، پمفلت ومطالب آموزشی در خصوص بهداشت روان
3. بیماریابی فعال بیماران اعصاب وروان درسطح روستا ها
4. مراقبت ، پیگیری وآموزش به بیماران اعصاب وروان وخانواده های آنان به صورت ماهیانه توسط بهورزان خانه های بهداشت
5. ویزیت بیماران اعصاب وروان وارائه خدمات پزشکی به بیماران در مراکز
6. پایش از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش