کلیاتی درباره طرح تحول اداری

در یک تعریف ساده، تحول را فرآیندی دانسته اند که با افزایش و بالا بردن ظرفیت ذهنی و توانمندی ها و مهارت های ادراکی، قابلیت تطابق و تغییر محیط سازمان را ایجاد می کند، به گونه ای که علاوه بر تطبیق با شرایط دگرگون شونده محیط سازمان، سازمان به حدی از اعتلا دست یابد که بتواند بر محیط خود اثر بگذارد.
تحول را می توان برنامه هماهنگ شده ای تعریف کرد که نوعاً در گیر تغییرات بنیادی در استراتژی، ساختار، سیستم های عملیاتی ، توانمندی ها و فرهنگ سازمان می باشد. تغییر، هنگامی ایجاد می شود که ما دریافتی را که نسبت به یک تجربه معین داریم، عوض کنیم.
در ایجاد تغییر باید به این سه اصل، معتقد شویم:
1. تغییر و تحول باید ایجاد شود. ( نه اینکه خوب است تغییر کنیم)
2. ما باید این تغییر و تحول را ایجاد کنیم. ( دیگران ممکن است راهنمایی کنند، اما مسوؤلیت با ما است).
3. ما می توانیم تغییر را بوجود آوریم. ( عادت ها را خودمان ایجاد کرده ایم، پس خودمان هم می توانیم آن را تغییر دهیم)

صورتجلسات طرح تحول اداری

مستند سازی فرآیندهای انجام کار

فرآیند های انجام کار در واحدهای مختلف ( راهنمای مراجعین ) در راستای طرح تکریم ارباب رجوع به شرح ذیل می باشد.

1. واحدهای ستادی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان هرسین :

پیشگیری و مبارزه با بیماریها پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آموزش سلامت آموزش سلامت

سلامت خانواده سلامت خانواده

2. بیمارستان شهدای هرسین :

پذیرش پذیرش
زایشگاه زایشگاه
بخش داخلی - جراحی بخش داخلی - جراحی
اتاق عمل اتاق عمل
انبار عمومی انبار عمومی

3. سایر واحدهای تابعه:

فوریت های پزشکی فوریت های پزشکی